Nyheter

2021 > 10

Garagestädning kommer att ske torsdagen den 28:e oktober och kommer även att innefatta samtliga cykelburar. 
Städningen kommer att starta kl. 08:30 och innan dess måste samtliga bilar och cyklar vara ute ur garaget, respektive cykelburar. 
Vi vill också uppmärksamma att lösören som inte befinner sig på avsatt plats riskerar att flyttas/slängas.
 

                                                                                        


The garage cleaning will take place on Thursday 28th October and will also include all bicycle cages. 
The cleaning will start at 08:30, so before that all cars and bicycles must be out of the garage and bicycle cages respectively. 
Also, please be aware that any remaining items in the garage and/or bicycle cages may be moved/thrown away.
 

Läs hela inlägget »

Här kommer lite information och ett telefonnummer att ringa när du behöver hjälp med frågor som rör TV-tjänsten.
Vid frågor om bredbandstjänsten ska du istället kontakta www.halebop.se

Here is some information and a telephone number to call when you need help with questions concerning the TV service (only in Swedish unfortunately).
With questions about the broadband service, contact halebop.se instead.
 

Läs hela inlägget »

Angående fasadmålningen: Styrelsen är medveten om att vissa boende har störts av den nuvarande fasadmålningen.
IKANO har i uppgift att fixa fasaden på vissa sektioner efter 5-årsbesiktningen. Tyvärr blev vi i styrelsen informerade om när detta skulle ske med mycket kort varsel och dessutom har det varit oklart vilka sektioner som skulle åtgärdas. Vi försökte informera alla som vi trodde skulle komma att påverkas, men det verkar som att vi inte fick rätt information. Vi har varit i kontakt med IKANO ett par gånger för att få en tydlig förklarning, men har tyvärr inte lyckats. Så det lättaste just nu är att anta att målaren kommer att måla HELA FASADEN och därför behöver tillgång till ALLA balkonger. Vi uppskattar ert tålamod vid den här krångliga situationen.

Regarding the façade painting: The board is aware that some residents have been disturbed by the current painting of the façade.
IKANO has the task of fixing the façade in certain sections after the 5-year inspection. Unfortunately, we on the board were informed when this would happen at very short notice and it has also been unclear which sections would be remedied. We tried to inform everyone that we thought would be affected but it seems we did not get the right information. We have been in contact with IKANO a couple of times to get a clear explanation but unfortunately have not succeeded. So it is easiest right now to assume that the ENTIRE FACADE will be painted and therefore need access to ALL balconies. We appreciate your patience in this difficult situation.
 

Läs hela inlägget »

Höststädning med container och uppmärkning av cyklar

 
Höstens städdag kommer att ske söndagen den 17:e oktober. Då gör vi gården och våra gemensamma utrymmen fina inför höst och vinter. Städdagen hålls gemensamt med Brf Kaffestugen och vi avslutar med någon typ av fika.  Vi möts på gården kl. 11:00.
 
Vi kommer även denna gång erbjuda er att slänga större grovsopor i en container på innergården. Där får ni slänga allt UTOM farligt avfall, elektronik, bildäk, flytande avfall, hushållsavfall och matavfal. Containern kommer vara på plats samma helg som städdagen.
 
Vi vill också uppmärksamma att lösören som inte befinner sig på avsatt plats riskerar att flyttas/slängas.
 
I samband med detta så kommer vi i styrelsen att märka upp alla cyklar med snören. Cyklar vars snören inte tas bort av ägarna kommer att rensas framöver.
 

Autumn cleaning with waste container and marking of bicycles

 
The autumn cleaning day will take place on Sunday 17th of October, during which we will make the courtyard and our common areas nice for autumn and winter. The cleaning day is held together with Brf Kaffestugen and we will finish up with some type of fika/coffee. We will meet in the courtyard at 11:00.
 
We will also offer you the opportunity to throw larger bulky rubbish in a waste container in the courtyard. There you can throw everything EXCEPT hazardous waste, electronics, car tires, liquid waste, household waste, and food waste. The waste container will be in place the same weekend as the cleaning day.
 
We would also like to draw your attention to the fact that any objects that are not in a designated place risk being moved or thrown away.
 
In connection with this, we on the board will mark all bicycles with string. Bicycles whose strings are not removed by their owners will be removed/thrown away in the future.
 

Läs hela inlägget »

Styrelsen informerar att Telia kommer att påbörja bytet av Media omvandlare (Bredbandsswitch) och Digitala TV-boxar i samtliga lägenheter, enligt följande, preliminära tidsschema:
2021-10-20  Stallgatan 22 och Ursviks Allé 29
2021-10-21  Ursviks Allé 35 och Ursviks Allé 41

Detta kommer att generera ett driftstopp, åtminstone under den första dagen, p.g.a. byte av huvudswitchar.
Om ni jobbar hemifrån – vänligen planera för detta.
Om ingen är hemma – lämna en lägenhetsnyckel i dörrtuben mellan 20-22:a oktober, annars riskerar ni att vara utan bredband i flera dagar.

Information from the Board: Telia will start the exchange of Media Converters (Broadband Switches) and Digital TV boxes in every apartment according to the following preliminary schedule:
2021-10-20   Stallgatan 22 and Ursviks Allé 29
2021-10-21   Ursviks Allé 35 and Ursviks Allé 41

This will generate an internet downtime, at least during the first day, due to the replacement of the main Switches.
If you work from home – plan for it.
If no one is home – please leave the apartment key in the door tube between 20-22 October, otherwise you risk being without internet for several days.

 

Läs hela inlägget »