Trivsel- och Ordningsregler

Trivsel- och ordningsregler
Reglerna gäller alla boende, såväl bostadsrättsinnehavare som hyresgäster, familjemedlemmar och tillfälliga besökare.

Aktsamhet
Var aktsam om föreningens egendom och miljön runt omkring. Det är föreningen, alltså du och jag, som måste betala för reparationer, underhåll och städning.

Säkerhet
Se till att porten går i lås efter in- och utpassering.
Förvara inte saker i trappuppgångar eller källargångar, det försvårar renhållning och det kan hindra utrymning vid en eventuell brand. Brandvarnare ska finnas i alla lägenheter och ska kontrolleras regelbundet av lägenhetsinnehavaren.

Trivselregler

Här kan du läsa mer detaljerat om trivselreglerna

Bopärm

I bopärmen hittar du information, instruktioner och skötselanvisningar till din lägenhet.