Information om fasademålningen/ Information about the facade painting

Angående fasadmålningen: Styrelsen är medveten om att vissa boende har störts av den nuvarande fasadmålningen.
IKANO har i uppgift att fixa fasaden på vissa sektioner efter 5-årsbesiktningen. Tyvärr blev vi i styrelsen informerade om när detta skulle ske med mycket kort varsel och dessutom har det varit oklart vilka sektioner som skulle åtgärdas. Vi försökte informera alla som vi trodde skulle komma att påverkas, men det verkar som att vi inte fick rätt information. Vi har varit i kontakt med IKANO ett par gånger för att få en tydlig förklarning, men har tyvärr inte lyckats. Så det lättaste just nu är att anta att målaren kommer att måla HELA FASADEN och därför behöver tillgång till ALLA balkonger. Vi uppskattar ert tålamod vid den här krångliga situationen.

Regarding the façade painting: The board is aware that some residents have been disturbed by the current painting of the façade.
IKANO has the task of fixing the façade in certain sections after the 5-year inspection. Unfortunately, we on the board were informed when this would happen at very short notice and it has also been unclear which sections would be remedied. We tried to inform everyone that we thought would be affected but it seems we did not get the right information. We have been in contact with IKANO a couple of times to get a clear explanation but unfortunately have not succeeded. So it is easiest right now to assume that the ENTIRE FACADE will be painted and therefore need access to ALL balconies. We appreciate your patience in this difficult situation.